English Learning through Information Technology

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาโครงสร้างทางภาษา คำ วลี และประโยค ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี บอกได้ว่าแหล่งข้อมูลใดน่าเชื่อถือ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ความเพลิดเพลิน และทางวิชาการได้