เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ว30107 วิทยาการคำนวณ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทองจันทร์ เติมจิตร

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

วิชา วิทยาการคำนวณ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  1.0 หน่วยกิต