เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - ภ.คพธ.59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนการพัฒนาระบบงานธุรกิจ วงจรของการพัฒนาระบบงาน การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การพิจารณากำหนดความต้องการสารสนเทศ การออกแบบข้อมูลนำเข้า และผลลัพธ์ของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดเชิงตรรกะ การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน การประเมินผล และการดูแลรักษาระบบ

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ( span>-requisite)  

                       7361201 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ