เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

66520159_Principles of Marketing_1_61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Course Description ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม Meaning and importance of marketing to businesses, process of marketing, marketing environment, consumer behavior, behavior of consumer decision making process, buyers’ behavior, marketing research and marketing information system, market segmentation, target marketing and market positioning, marketing mix - product, price, channel and promotion - creating a competitive advantage; global marketing and business ethics, social responsibility