เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตสาธารณะในภาวะวิกฤติ 1/2561 section 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการของการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่อยู่ในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ บำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นโดยใช้หลักการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน 

Concepts and principles of basic life support and first aids for individuals face with crisis and emergency; demonstrate of basic life support; applied the concepts of basic life support and first aids in a social engagement project.