03760272 Accounting for Hospitality and Tourism Business Management


ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
03760272 Accounting for Hospitality and Tourism Business Management

Class ID
31996

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คำอธิบายวิชา

03760272 Accounting for Hospitality and Tourism Business Management
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)