ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

30704307 Information Technology for Logistics System


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32006

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

                 ภาพรวมของโลจิสติคส์และการบริหารงานโลจิสติคส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติคส์ กระบวนการที่จะจัดหาและส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้าด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว การเพิ่มระดับการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ การเคลื่อนตัวของวัตถุดิบและข้อมูลจนเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วผ่านไปยังส่วนของการกระจายสินค้าไปจนถึงจุดที่ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการหลังการขาย แนวคิดการวางแผนกระบวนการตลาดทุกขั้นตอนให้สามารถสร้างความรวดเร็วในการแข่งขันและส่งมอบคุณค่า  รวมถึงการวางแผนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  การจัดซื้อ  การวางแผนการผลิต  การบริหารวัสดุคงคลัง  การบริหารคลังสินค้าและบริหารช่องทางในการกระจายสินค้า  การขนส่งการให้บริการลูกค้าตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีทางข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารข้อมูล

                   Overall and management of logistics; application of information technology for logistics; processes of goods and service procurement and delivery to customers concerning with accuracy and speedy; increases of service level and satisfaction building to customers and service users; flows of materials and data to production processes and goods distribution continued to customers and after sales services; concepts of marketing process planning in all steps via speedy in competition and value delivery; operational planning of enterprises, including purchasing, production planning, inventory management, and warehouse and distribution channels management, customer service transportation; application of modern information technologies used in information management