เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708311 Applied Program Business

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะ/วิทยาลัย                      คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา            

           ภาษาไทย         ๓๐๗๐๘๓๑๑   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

           ภาษาอังกฤษ     30708311       (Applied Program Business)

 

2. จำนวนหน่วยกิต     หน่วยกิต ( ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)     3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

          3.1 สำหรับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

          3.2 ประเภทของรายวิชา

                   วิชาเฉพาะ ( วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ )

                

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

          4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

                   ชื่ออาจารย์   ดร.ศราวุธ  ราชมณี    เลขบัตรประจำตัวประชาชน 348003377xxxx

                        ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

           4.2  อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน)

ชื่ออาจารย์   ดร.ศราวุธ  ราชมณี    เลขบัตรประจำตัวประชาชน 348003377xxxx

                        ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  com5814N

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)

                ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี)

                ไม่มี

8. สถานที่เรียน 

             คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ที่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-587288 โทรสาร 042-587289