เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

M1/2ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561  สอนโดย นางพรรณรัตน์  ชัยชนะสมบัติ   ครู ค.ศ.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   สพม.25