home6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2555
personperson_add
6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3205

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมประยุกต์งานห้องสมุด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)