ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3205

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมประยุกต์งานห้องสมุด