homeทฤษฎีการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตย
personperson_add
ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตย

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3206

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

312203 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตย

312203 Democracy Theory 

หน่วยกิต 3 (3-0)

คำบรรยายลักษณะวิชา

       ศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองและประชาธิปไตย แนวความคิด หลักการและทฤษฎีประชาธิปไตยทั้งแนวคลาสสิกและประชาธิปไตยยุคปัจจุบัน โดยมุ่งวิเคราะห์ในสาระสำคัญของตัวทฤษฎีและแนวปฏิบัติของประชาธิปไตยในช่วงศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)