เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

312203 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตย

312203 Democracy Theory 

หน่วยกิต 3 (3-0)

คำบรรยายลักษณะวิชา

       ศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองและประชาธิปไตย แนวความคิด หลักการและทฤษฎีประชาธิปไตยทั้งแนวคลาสสิกและประชาธิปไตยยุคปัจจุบัน โดยมุ่งวิเคราะห์ในสาระสำคัญของตัวทฤษฎีและแนวปฏิบัติของประชาธิปไตยในช่วงศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน