ผู้สอน
ธรรมรัตน์ แก้วมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

712-492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (Seminar in Food Science and Nutrition)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32097

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความเพื่อเรียบเรียงเนื้อหาในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และนำเสนอผลงาน

Information searching; analyzing and synthesis an assay relating to selected current topic in Food Science and Nutrition, and presentation