เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

712-492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (Seminar in Food Science and Nutrition)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความเพื่อเรียบเรียงเนื้อหาในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และนำเสนอผลงาน

Information searching; analyzing and synthesis an assay relating to selected current topic in Food Science and Nutrition, and presentation