การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

นิติกร วัจนะพันธ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา