ผู้สอน
ณัฏฐิมา มากชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32124

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  

          2)  เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมเมื่อนำลงสู่การปฏิบัติโดยผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการ

3)  นิสิตมีพฤติกรรมการเรียนและมีส่วนร่วมทั้งในและนอกห้องเรียนสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

4)  การแต่งกายถูกระเบียบ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ และส่งงานตามกำหนดสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

คำอธิบายรายวิชา

          ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม

           Meaning, significance, and types of plan, method of planning, implementation, design, projecting, controlling, monitoring and evaluation of social development project