ผู้สอน
ณัฏฐิมา มากชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวางแผนกลยุทธ์ 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32125

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1)  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ

2)  นิสิตสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์

3)  นิสิตมีพฤติกรรมการเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

4)  การแต่งกายถูกระเบียบ/ส่งงานตามกำหนดสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์