มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-61 (B11)
ผู้สอน

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-61 (B11)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32157

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.