เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประวัติศาสตร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

บทเรียนนี้ เป็นบทเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะตามกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์ ที่จะสืบค้นเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
  ผู้จัดทำได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นในสาระประวัติศาสตร์ ได้แก่ ช่วงเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวในภูมิภาค ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของชาติไทย
   
และวิธีการด้านต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าบทเรียนนี้จะช่วยให้การเรียน
การสอนสาระประวัติศาสตร์มีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป