homeประวัติศาสตร์ ม.3
personperson_add
ประวัติศาสตร์ ม.3

ผู้สอน
นาย ภาสกร แก้ววิชิต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3217

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

บทเรียนนี้ เป็นบทเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะตามกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์ ที่จะสืบค้นเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
  ผู้จัดทำได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นในสาระประวัติศาสตร์ ได้แก่ ช่วงเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวในภูมิภาค ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของชาติไทย
   
และวิธีการด้านต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าบทเรียนนี้จะช่วยให้การเรียน
การสอนสาระประวัติศาสตร์มีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป
 
 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)