ผู้สอน
นิกิปฟลี นิแว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32170

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกิจกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัลผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล