เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

141402 สัมมนา 1/2561 (AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสืบค้น  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การนำเสนอ  การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการพัฒนาสังคม