เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครูคูปองสาระภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนจากพลเมืองสู่พลโลกสำหรับครูสังคมศึกษา

“แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะพลเมืองและพลโลก”แบบ Active Leaning ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น