home30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3231

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไปการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือช่วยจัดสร้าง รูปแบบการนำเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้อง การนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)