home30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3231

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไปการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือช่วยจัดสร้าง รูปแบบการนำเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้อง การนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)