๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ


ผู้สอน
นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ

Class ID
32429

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

รายวิชา ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จัดอยู้ในกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๑๗ รายวิชา ในกลุ่มวิชานี้นิสิตจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพียงวิชาเดียวเท่านั้น  ดังนั้น นิสิตจึงมีอิสระในการเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้พอสมควร  

จุดมุ่งหมายสำคัญของรายวิชานี้ มีดังนี้ 

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมในการทำงานทักษะในการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้จากการทำโครงการ การวางแผน การเขียนข้อเสนอโครงการ การนำเสนอ และประเมินผลโครงการ

Personality development, leadership, career preparation, team-working skill, project-based learning, planning, project proposal writing, presentation, and project evaluation


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)