เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา ๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จัดอยู้ในกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๑๗ รายวิชา ในกลุ่มวิชานี้นิสิตจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพียงวิชาเดียวเท่านั้น  ดังนั้น นิสิตจึงมีอิสระในการเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้พอสมควร  

จุดมุ่งหมายสำคัญของรายวิชานี้ มีดังนี้ 

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมในการทำงานทักษะในการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้จากการทำโครงการ การวางแผน การเขียนข้อเสนอโครงการ การนำเสนอ และประเมินผลโครงการ

Personality development, leadership, career preparation, team-working skill, project-based learning, planning, project proposal writing, presentation, and project evaluation