เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

                              การสังเกตการอ่าน การพูด การฟังและการอภิปรายและการสนทนาและการบรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งสรุปเนื้อหากระทัดรัดและชัดเจน