homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ผู้สอน
นาง วราภรณ์ ศรีจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3252

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

                              การสังเกตการอ่าน การพูด การฟังและการอภิปรายและการสนทนาและการบรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งสรุปเนื้อหากระทัดรัดและชัดเจน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)