ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

                              การสังเกตการอ่าน การพูด การฟังและการอภิปรายและการสนทนาและการบรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งสรุปเนื้อหากระทัดรัดและชัดเจน