เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Studies 2018

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  • สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยการกำหนดตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑