เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวัดละเอียด (2102-2103)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

จุดประสงค์รายวิชา

         1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือวัด  และเครื่องมือตรวจสอบ  ชนิด   ประเภท  หน้าที่

         2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

         3. เพื่อให้สามารถสอบเทียบจัดเก็บ และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

         4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

                                                             

 มาตรฐานรายวิชา

         1. เข้าใจหลักการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบประเภท มีขีดมาตรา

           และไม่มีขีดมาตรา

         2. เลือกใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบชิ้นงานเหมาะสมกับลักษณะงาน

         3. ปรับเทียบไมโครมิเตอร์โดยเก็จบล็อก และปรับตั้งชิ้นส่วนของเครื่องมือวัด ตรวจสอบ อย่างง่าย

         4. เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทุกประเภท

 

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  หน้าที่  การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตราและไม่มีขีด

มาตรา  รวมถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดในมาตรฐาน

         ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็ก เวอร์เนียร์

คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ วงเวียนถ่ายขนาด  ใบวัดมุม  บรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอร์แซล  ฉากช่างกล  ฉากผสม 

นาฬิกาวัด  คอมพาเรเตอร์  เกจบล็อก เกจทรงกระบอก  เกจก้ามปู งานตรวจสอบเกลียว งานตรวจสอบเรียว 

                                                         งานตรวจสอบรัศมี  หวีวัดเกลียว  เทเลสโคปิกเกจ  ระดับน้ำช่างกล  การจัดเก็บและการบำรุงรักษา