ผู้สอน
onanong cheablam
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

TOI-337 Nature Interpretation


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32840

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสื่อความหมาย บทบาทของนักสื่อความหมายหรือ
มัคคุเทศก์ในการอธิบายและให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางธรรมชาติต่อนักท่องเที่ยวและ
สาธารณะชนทั่วไป ประเภท วิธีการและเทคนิคการสื่อความหมายประเภทต่างๆ แนวทางการวางแผนและ
ออกแบบระบบสื่อความหมายส าหรับแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
Concepts and principles of nature and culture interpretation; role of
interpreters and tourist guides in the interpretation of historical, cultural, and natural
phenomena to tourists and general public; types and techniques of interpretation;
guidelines in planning and designing the interpretation of natural and cultural resources;
and a field study.