เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-337 Nature Interpretation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสื่อความหมาย บทบาทของนักสื่อความหมายหรือ
มัคคุเทศก์ในการอธิบายและให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางธรรมชาติต่อนักท่องเที่ยวและ
สาธารณะชนทั่วไป ประเภท วิธีการและเทคนิคการสื่อความหมายประเภทต่างๆ แนวทางการวางแผนและ
ออกแบบระบบสื่อความหมายส าหรับแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
Concepts and principles of nature and culture interpretation; role of
interpreters and tourist guides in the interpretation of historical, cultural, and natural
phenomena to tourists and general public; types and techniques of interpretation;
guidelines in planning and designing the interpretation of natural and cultural resources;
and a field study.