homeวิชา งานพื้นฐานวงจรพลัส์และดิจิตอล รหัส 3104-0004
personperson_add
วิชา งานพื้นฐานวงจรพลัส์และดิจิตอล รหัส 3104-0004

ผู้สอน
person
นาย วัลลภ โพธิ์ใบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา งานพื้นฐานวงจรพลัส์และดิจิตอล รหัส 3104-0004

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3289

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล  (Basic Pulse and Digital Circuits)   2  หน่วยกิต       3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                     
จุดประสงค์รายวิชา
       1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานดิจิตอลเบื้องต้น และวงจรพัลส์ สวิตชิง
       2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานดิจิตอลและวงจรพัลส์ สวิตชิง
       3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม การทำงานด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
       1. อธิบายหลักการทำงานดิจิตอลเบื้องต้น และวงจรพัลส์ สวิตชิง
       2. วัดและทดสอบวงจรด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
       3. ประยุกต์ใช้งานดิจิตอลและวงจรพัลส์ สวิตชิง
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติ ระบบตัวเลข การเปลี่ยนฐานและการคำนวณเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐานสอง
ฐานสิบ และฐานสิบหก รหัสไบนารีต่างๆ ลอจิกเกตพื้นฐาน หลักการเขียน LOGIC EXPRESSION, LOGIC
DIAGRAM, CONTACT DIAGRAM, TIMING DIAGRAM และ TRUTH TABLE ของวงจรลอจิก
การลดรูปสมการลอจิก วงจรดิจิตอลคอมบิเนชั่นและซีเควนเชียลเบื้องต้น สัญญาณไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
ความหมายและความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ หลักการของอิเล็กทรอนิกส์สวิตชิง
ลักษณะและการทำงานของวงจรมัลติไวเบรเตอร์ และไอซี ไทเมอร์

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)