การสร้างนวัตกรรม

นางละมุลศรี บุญตา

ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจถึงเนื้อหา