การสร้างนวัตกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจถึงเนื้อหา