การสร้างนวัตกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางละมุลศรี บุญตา

ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจถึงเนื้อหา