homeวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก (2201 - 2000)
person
วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก (2201 - 2000)

ผู้สอน
นางสาว กัณณ์อลิน สนธิวรสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก (2201 - 2000)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3294

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

    จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพ Digital ในคอมพิวเตอร์

2. มีความสามารถใช้งานใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างกราฟิก

                3. เห็นคุณค่าของการสร้างกราฟิกมาใช้ในงานคอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะห์และเลือกใช้โปรแกรมกราฟิก

2. ติดตั้งโปรแกรมสาเร็จรูปด้านกราฟิก

3. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานอาชีพ

4. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟิก โครงส้างซอฟต์แวร์กราฟิก การใช้ตัวประสานโปรแกรมประยุกต์กราฟิก (Graphic Application Program Interface), แบบจาลองสี (Color Model), ระบบพิกัด(Co-ordinate), การย่อขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing Transformation Clipping, ระบบกราฟิก , Raster and Vector Graphic Systems, การสื่อสารกราฟิก (Graphic Communications) แบบจาลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling) เทคนิคการให้แสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทาภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation), กาสร้างภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมือนจริง (Visual reality), Computer Vision และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปกราฟิก การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพคอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิก ซอฟต์แวร์กราฟิกและระบบสื่อสารกราฟิกได้อย่างถูกต้อง

2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปกราฟิกในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. ใช้ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)