homeED500 การศึกษากับสังคม
personperson_add
ED500 การศึกษากับสังคม

ผู้สอน
อ.ดร. วรวุฒิ สุภาพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED500 การศึกษากับสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3296

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ED500 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิต กศ.ม. ทุกสาขาวิชาที่ไม่มีพื้นฐาน/วุฒิการศึกษาทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)