ED500 การศึกษากับสังคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ED500 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิต กศ.ม. ทุกสาขาวิชาที่ไม่มีพื้นฐาน/วุฒิการศึกษาทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ