เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED500 การศึกษากับสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา ED500 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิต กศ.ม. ทุกสาขาวิชาที่ไม่มีพื้นฐาน/วุฒิการศึกษาทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ