เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกประยุกต์ (เพิ่มเติม)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สื่อเสริม (Supplementary) 

        เป็นสื่อที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอนปกติ ผู้เรียนเรียนแบบปกติ เป็นเพียงสื่อประกอบบทเรียนบ้าง 

เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม