การผลิตสื่อในชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายประเภทของสื่อ กาารผลิตสื่อ