homeการผลิตสื่อในชั้นเรียน
person
การผลิตสื่อในชั้นเรียน

ผู้สอน
นาย จำ จำเริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตสื่อในชั้นเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
330

สถานศึกษา
รร เมืองใหม่วิทยา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมายประเภทของสื่อ กาารผลิตสื่อ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)