homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

ผู้สอน
นาย พงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3302

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

          ศึกษาและปฏิบัติการติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน   การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมินและตัดสินใจเพื่อเลือก ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นเทคโนโลยีที่สะอาด  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ     ศึกษาแนวทางการเข้าสู่อาชีพ  การเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของงาน  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์  การทำงาน  การเปลี่ยนงาน  

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำงานด้านต่างๆ  เช่นทักษะกระบวนการทำงาน 

ทักษะการจัดการ  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการแสวงหาความรู้   ทักษะการทำงานร่วมกัน มี

คณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน   การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)