เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

          ศึกษาและปฏิบัติการติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน   การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมินและตัดสินใจเพื่อเลือก ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นเทคโนโลยีที่สะอาด  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ     ศึกษาแนวทางการเข้าสู่อาชีพ  การเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของงาน  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์  การทำงาน  การเปลี่ยนงาน  

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำงานด้านต่างๆ  เช่นทักษะกระบวนการทำงาน 

ทักษะการจัดการ  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการแสวงหาความรู้   ทักษะการทำงานร่วมกัน มี

คณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน   การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ