ม.3/4 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 5 (ค33101) ชั้น ม.3/4 โรงเรียนตะโหมด  จ.พัทลุง