home20901-2006:ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
personperson_add
20901-2006:ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้สอน
ภุมรินทร์ บุตรดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
20901-2006:ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33301

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ สร้างกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคมในเชิงจริยธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.