เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จันทร์วลัย เพ็ชรล้าน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์