เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา EDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2555 จ.08:00 - 12:00 น. ห้อง 1143

ครูผู้สอน รองศาสตร์ดาจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี