homeEDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
person
EDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สอน
นางสาว สุพัตรา เต๊ะดอเลาะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
EDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3342

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา EDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2555 จ.08:00 - 12:00 น. ห้อง 1143

ครูผู้สอน รองศาสตร์ดาจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)