homeEDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
personperson_add
EDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สอน
นางสาว สุพัตรา เต๊ะดอเลาะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3342

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา EDT2204 สื่อเพื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2555 จ.08:00 - 12:00 น. ห้อง 1143

ครูผู้สอน รองศาสตร์ดาจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)