เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (M3)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง                ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                                                              เวลา  ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์

จำนวน  ๑  หน่วยกิต                                                                               ภาคเรียนที่  ๑-๒

 

คำอธิบายรายวิชา

                                ศึกษาและปฏบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) โครงสร้างของการเขียน HTML ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์ การจัดและการแต่งข้อความ การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ การสร้างเฟรม รู้จักโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ

 

ผลการเรียนรู้

                                (กรณีทำโครงงาน โดยสร้าง Home Page ด้วยภาษา HTML)

  1. ให้มีความรู้เกี่ยวกับ Internet และภาษา HTML
  2. ให้มีทักษะกระบวนการความคิดเชิงระบบในการวางแผนการทำงาน
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้
  4. สามารถสร้าง Home Page ด้วยภาษา  HTML เป็นโครงงานขนาดเล็กได้
  5. สามารถจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน และรายงานโครงงานได้
  6. รู้จักโปรแกรมอื่นๆ ที่ช่วยตกแต่งภาพเพื่อนำมาใช้ในเว็บเพจ
  7. ผู้เรียนรู้วิธีการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ

รวมทั้งหมด       ๗               ผลการเรียนรู้