การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นผู้ประกาศ พิธีกร การนำเสนอสินค้า เป็นต้น