เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นผู้ประกาศ พิธีกร การนำเสนอสินค้า เป็นต้น