คอมพิวเตอร์ ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา