สุขศึกษา ม.6

สุภาภรณ์ ศรีเกียรติ

โรงเรียนกุมภวาปี

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุมภวาปี