ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33507

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา  4147331 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3)

เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา