เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา  4147331 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3)

เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา