การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2561)


ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2561)

รหัสวิชา
33507

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา  4147331 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3)

เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books