เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer for Fisheries

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำนวน 3  หน่วยกิต  (2-2-5)

Introduction to computer; word processing program; calculation program; presentation program; fishery and aquaculture data analysis using statistical package program, result interpretation and reporting; hands-on practice in application software