ผู้สอน
ดร. จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การทดลองในเคมีเชิงฟิสิกส์ (Experimentals in Physical Chemistry)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33667

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน
 1. สมการในเคมีเชิงฟิสิกส์ (Equations in Physical Chemistry)
 2. การใช้โปรแกรม Excel ในการจัดการข้อมูลสำหรับนักเคมี (Spreadsheet Tools for Chemists using Excel)
 3. การทดลองในเคมีเชิงฟิสิกส์ (Experiments in Physical Chemistry)
 4. แก๊ส (Gas): สมบัติและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส
 5. เทอร์โมไดนามิกส์เคมี (Chemical Thermodynamics)
 6. สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)
 7. ไฟฟ้าเคมี (Electrochemistry)
 8. จลนศาสตร์เคมี (Chemical Kinetics)
 9. คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว (Colloid and Surface Chemistry)
 10. เคมีพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry)
 11. การอ่านบทความวิจัย (Paper Reading)
 12. การเตรียมและการนำเสนอการวิจัยในแบบบรรยาย (Oral presentation)
 13. การเตรียมและการนำเสนองานวิจัยในแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
 14. การเขียนบทความการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ (Paper Writing)