ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MBC0204 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33685

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การกําหนดโครงสราง กําหนดแผนงาน การเขียนขอเสนอโครงการ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะหขอกําหนดความตองการของผูใช การวางแผนโครงการ การสรางทีมงาน การประมาณการงบประมาณและคาใชจายโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ การบริหารงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ และการนําเสนอโครงการ