home2-2018_STM0210_เทคโนโลยีเซรามิก
personperson_add
2-2018_STM0210_เทคโนโลยีเซรามิก

ผู้สอน
ภัทราวรรณ คหะวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2-2018_STM0210_เทคโนโลยีเซรามิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33701

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีเซรามิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)