ผู้สอน
ซูรไฮมี อูเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Empty


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33706

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม การนำเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณาและเว็บไซต์