เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2100105 Development of speaking and reading skills in English การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม การนำเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณาและเว็บไซต์