homeวท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
personperson_add
วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

ผู้สอน
นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3371

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน
            สร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ​รวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)