เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIS0632 การสร้างธุรกิจใหม่สำหรับธุรกิจออนไลน์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

BIS0632     การสร้างธุรกิจใหม่สำหรับธุรกิจออนไลน์                                      3(2-2-5)

                  New Venture Creation for Online Business                                   

                  การบริหารธุรกิจออนไลน์ การสร้างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจจำลอง การประเมินและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับการเริ่มธุรกิจ การนำเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจใหม่