มัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น  ช่วงชั้นที่ 3